Balancering på akselgenerator M/tr Polar Aassik

På M/tr Polar Aassik, fra Polar Seafood er der monteret CMS system til at monitorer hovedgear, vinkelgear og akselgenerator, der er lavet en serviceaftale på analyse samt rapportering hver 2. måned.

I forbindelse med seneste analyse i start juni 2018, blev der noteret en udvikling af vibrationsniveauet på akselgeneratoren NED, hvor det anbefalede niveau i henhold til ISO er <7,1 mm/s RMS, havde niveauet udviklet sig til 12 mm/s RMS under sejlads og fiskeri. I forbindelse med rapporten blev vores assistance tilbudt for udbedring af fejl ombord, derfor blev der hurtigt efterfølgende uge planlagt en tur til Aasiaat, Grønland, da dette passede med planlagt mandskabsskift om bord.

Herunder ses billeder af balanceringsjobbet ombord på M/tr Polar Aassik, der blev balanceret på generatorvingen, da balancering på koblingen øgede vibrationsniveauet på vinkelgearets tandindgrebs frekvens.

Der blev monteret 425 gram i alt.

Efter ovenstående balanceringsjob var udført, blev de forskellige niveauer testet under sejlads, hvilket medførte nogle ganske tilfredsstillende resultater. Der blev også ved sidste eftersyn, konstateret fejl på en af målekanalerne, sat op til at monitorer vinkelgearet, denne fejl blev også udbedret under dette besøg.

 

Så var der kun hjemturen tilbage… den skulle vise sig at blive forlænget med 3 dage, der var planlagt hjemrejse fredag d. 22. juni, dog grundet det hurtigt skiftende vejr på Grønland var der pludselig kraftig tåge, hvilket medførte aflysning af fly. Dagen efter blev det tekniske udfordringer med flyet der forhindrede hjemrejsen.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, da der blev tid til at se lidt mere af Grønland.

 

 

On M/tr Polar Assik from Polar Seafood has mounted a CMS system for monitoring of PTO gear, angular gear and shaft generator. Polar Seafood has made an agreement for service with Uhre & Nybaek for analysis and report every other month.

In connection to this agreement for service in June there was noted a development in the vibration level for shaft generator NDE. The recommended level is according to ISO <7,1 mm/s RMS, this level has developed to 12 mm/s RMS during sailing and fishing. Our assistance for service and repair of the damage were offered and quickly a journey was planed the week after to Asisaat, Greenland.

On the pictures onboard M/tr Polar Aassik the balancing was performed on the generator fan, due to increasing vibration levels on the angular gear tooth-grip frequency, when balancing on the coupling.

After preforming the balancing job, the different levels were tested at sea which lead to satisfactory results. At last service inspection a failure was detected with one of the measuring channels which is monitoring the angular gear. This flaw was also corrected during this visit.

Successful ending balancing job now only the journey back to Denmark awaited, but due to heavy fog and technical problems with the plane the day after the journey back was delayed 3 days, but that led to experiencing more of Greenland in mean time.

Samarbejdsaftale med Danmarks største biogas selskab

Nature Energy har med Uhre & Nybæk, indgået aftale om samarbejde vedrørende vibrationsmåling – analyser og andre af de serviceydelser, som Uhre & Nybæk tilbyder.

Driftsingeniør Morten B Andersen har foranlediget denne aftale, på bagrund af det arbejde, som er udført på enkelte af biogasanlæggene. Der er meget komplekse, roterende udstyr på anlæggene og produktionen afhænger i høj grad af, at det kører når det skal. Et utilsigtet stop på for eksempel en reaktoromrører, betyder at forgasningsprocessen stopper og reaktortanken skal tømmes.

 

 

 

 

Billedet er fra anlægget i Holsted, og på toppen af reaktortanken, ses motor og gear for omrøreren.

 

 

Nature Energys anlæg i netop Holsted, var første site hvor Morten B Andersen fik iværksat vibrationsmålinger, som en del af et fremtidigt værktøj til vedligeholdelse.

Uhre & Nybæk har på anlægget i Holsted, blandt andet på foranledning af vibrationsrapporterne, foretaget balancering og med IRIS Motion Amplifikation teknologien, optaget film som Nature Energy har kunne vise leverandører, i forhold til problemstillinger på specifikke anlæg.

Film fra Nature Energy Holsted kan ses her:

Youtube.com/Uhre & Nybæk

Morten B Andersen, er selv certificeret vibrationstekniker CAT I og med en meget proaktiv tilgang til forebyggende vedligeholdelse i Nature Energy koncernen, er det naturligt gradvist at indføre vibrationsmåling og analyse, som en integreret del af vedligeholdet.

’Det giver god mening, at kende udstyrets tilstand, og få reageret i tide. Med aftalen sammen med Uhre & Nybæk, har vi nogle af de ypperste vibrationsteknikere i Danmark til, at hjælpe os med at holde produktionen i gang og samtidigt optimere driften,’ udtrykker Morten.

Se mere om Nature Energy og Uhre & Nybæk på følgende hjemmesider:

Vil du høre mere, så er du hjertelig velkommen til at kontakte os.

Uhre & Nybæk is going into space – balancing with high accuracy

May 2018

 

not literally but our balancing services at GomSpace, is in transferred meaning taking us into orbit. We did more than 2 years ago, have the first meeting with founder and partner at GomSpace, Morten Bisgaard, developer Jonas Morsbøl and had initial discussions about balancing of gyroscope reaction wheels.

GomSpace is among other things, developing and manufacturing Nano satellites and inside each Nano satellite, gyroscopes controlling the satellites position in space (Gyroscope is a device used for measuring – maintaining the satellites rotational degrees of freedom, orientation and angular velocity. In this case, it is a spinning wheel in which the axis of rotation is free to assume any orientation by itself. When rotating, the orientation of this axis is unaffected by tilting or rotation of the mounting, according to the conservation of angular momentum. The numbers of gyroscope reactions wheels varies depending of satellite type.

Over the first couple of meetings, technical aspects were discussed as well the design of the reaction wheel, in order to perform the balancing. Søren Uhre, TCO at Uhre & Nybæk, had not doubts about whether was possible to perform the balancing with VibXpert II. The reaction wheels just had to have, the physicals possibilities to make the adjustments and the balancing grade, had to be determined.

Determining the permissible residual balancing was given by ISO standards Uper = (Eper x m) / r where

Uper is unbalance permissible

Eper Rotor permissible specific unbalance

m is the weight of the rotor and

r the balancing radius.

With a rotor weight of approximately 105 grams and a balancing radius of 15 mm, the balancing grade was calculated to 0,8 g/mm in total. Hence the balancing should be in 2 plans, the exact figure per plane is 0,4 g/mm.

Talks about design ended with 2 rows of 2 mm threaded screw holes, 12 in each end of the 30 mm long reaction wheel.

Using the VibXpert II instrument from Prüftechnik for these balancing jobs, was of course an easy choice hence we use this instrument every day and for all our balancing jobs. The accelerometers normally used for the balancing, would though be an issue due to the weight.

Our standard accelerometer VIB 6.142 R weight of 36 grams and the weight would have to high an influence overseeing the weight of the reaction wheel. Even the reflective tape, normally used for the laser trigger was considered to have an influence. Søren Uhre found alternative solutions and with a new accelerometers, with a weight of 4 grams and a silver marker pen for the trigger mark, we were ready to our first trial balancing.

The first test was performed in September 2016. Morten Bisgård and Jonas Morsbøl had prepared two reaction wheels, number 10 and 11. The initial test on wheel 11 included a run-up test to determine if there were any resonant areas. The test showed a good stabile run-up, with a minor resonant point at 1500 rpm.

 

The first balancing run, showed an unbalance of 1,4mm/s RMS at the running speed. The unbalance was balanced according to below polar plot. The unbalance was reduced to < 0,1mm/s

 

After the balancing runs, there were still some vibrations in the unit.

The  spectrum shows how the vibration level at the running speed (110hz) is low, but instead we see “hay stacks” in the spectrum, with harmonics, that indicates looseness of a bearing fit. The spectrum RMS is now 0,76mm/s RMS. The loose bearing fit was a known fact, and would of course be improved.

 

 

 

Below is a final run-up test to 6000 rpm.

 

Since wheel 11 had the problem with the bearing fit, we changed to wheel 10.

 

 

 

 

Wheel 10 was balance from 0,55mm/s to 0,1mm/s RMS. Compared to wheel 11, the spectrum now shows a dominant peak at 10x ( 1.100 Hz). This peak has been discussed and is related to electrical interference.

 

To prove that the 10X peak is electrical related, a coast down test was made, where the power was cut. This means that no external power disturbs the vibration picture

Below waterfall plot shows how an 8X peak now instead is visible in the spectrum. This peak was discussed and found to be related to the magnets in the motor.

 

 

 

 

Besides above vibration readings, a resonant area was detected, when the unit was put in upright position. Another run-up test was performed to determine the frequency area and level. The waterfall plot now clearly shows a resonant area between 2700 – 3050 rpm. The resonance was clearly induced by the motor end covers.

 

 

 

 

 

 

The conclusion from the initial test was, that balancing could be performed without any issues, despite the ‘low tech test setup’ as seen in picture.

First demo balancing. To the left, laser trigger reading the speed signal from the mark made with pen, upon the reaction wheel inside housing. The tweezers is for operating the screws used to correction.

Conclusion was also changing the setup for adjustments. The 2 mm threaded screw holes were to ‘coarse’ and to adjust any wobbling phenomenon, another row of screw holes around the centre of the reaction wheel, would be helpful. The screw holes is now changed to 1,6 mm and tiny unbrako screws in different length and therefor weight, is used for adjustment.

GomSpace has worked with the design of housing and ongoing, tested different bearings for the gyroscope reaction wheels.

Anders B Nielsen and Mathias M Nielsen at balancing setup

 

Anders Bo Nielsen to the left, is electrical engineer at Gomspace and responsible for test and balancing of the reaction wheels.

 

 

 

 

 

 

Mathias Møller Nielsen, is one of Uhre & Nybæk technicians performing the balancing at GomSpace and is here, marking the flywheel with a pen, for the trigger reading.

Deeply concentrated with focus on accuracy and cleanliness

 

Uhre & Nybæk invested in another 4 grams accelerometer and when the balancing is performed today, both axes are measured simultaneously, which improves the time used for the balancing job.

Result? Not to be seen from surface of our Earth but somewhere up there, the Nano satellites have been in orbit for more than one year.

 

Want to know more? Contact us or visit Gomspace https://gomspace.com/home.aspx

 

Vibrationsmåling og analyse med Skive Fjernvarme a.m.b.a.

Samarbejde om vibrationsmåling og analyse med Skive Fjernvarme a.m.b.a.

Relationen til Skive Fjernvarme stammer tilbage fra tiden før Uhre & Nybæk. Det første møde om vibrationsmålinger på anlæggene blev holdt for mere end 5 år siden. Nogle ting er værd at vente på. Tanken om vibrationsmålinger som et tilstandsbaseret vedligeholdelsesværktøj, er i de 5 forgangne år modnet og nu blandt andet realiseret, ved indkøb af VibXpert II vibrationsdata opsamler. Lejehaverier på det unikke forgasningsanlæg har indgået i beslutningsgrundlaget for investeringen.

Jens Ole Skov og Rasmus Hvid Kærsgaard deltog i november 2016, i et vibrationsseminar som Uhre & Nybæk afholdt sammen med DDV.
Dette gav anledning til flere møder og i sidste ende som nævnt til indkøb af VibXpert II.

I de fleste tilfælde hvor vi har serviceaftaler og hvor der fysisk optages vibrationsmålinger, udføres målingerne af vores teknikker.

Rasmus og Jens Ole har valgt selv at købe instrumentet og montere Vibcode punkter, da de ønsker stor fleksibilitet i forhold til at måle på anlæggene når disse er i drift samt muligheden for hurtigt at ændre på intervallerne mellem målingerne. Planen er også, gradvist at øge omfanget af anlæg, der skal vibrations overvåges.

”Vibrationsanalysen vil vi overlade til jer, som er eksperter” erklærede Rasmus og tilføjede: ”vi har ikke den fornødne tid og viden til, at foretage vibrationsanalyser”. Sammen med René Pedersen fra Skive Fjernvarme, monterede vores serviceteknikere Jesper Molsen Jensen og Claus Sidelmann Nielsen, Vibcode punkter på de 31 udvalgte anlæg. Udover forgasningsanlægget, blev der monteret Vibcode målepunkter på generatorer og diverse pumper.

Ventilationsanlægget for de 3 gasmotorer, måtte dog have fastmonterede accelerometer, da man ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kunne benytte Vibcode systemet.

Vibcode målepunkter monteret på askesnegl.

Brugen af fastmonterede målepunkter er også vigtig, når målingerne og analyserne skal danne grundlag for de fremadrettede vedligeholdelsesaktiviteter.
Måler man ikke nøjagtigt samme sted og tilnærmelsesvis under de samme driftskonditioner, er den tendens man søger i målingerne nærmest ubrugelig.

Da monteringen af Vibcode målepunkterne var fuldført, gav Jesper et kort kursus i brug af Omnitrend software. Jesper havde i samråd med Søren Uhre opbygget en målerute, så de for hvert anlæg nødvendige måleopgaver var indeholdt i måleruten.

 

 

René Pedersen og Rasmus Hvid Kærgaard kan derfor nu, uden yderligere assistance fra Uhre & Nybæk, foretage upload og download af målerute i mellem PC og VibXpert II. I Omnitrend er der mulighed for, at følge med i trends i målingerne og dermed kan Skive Fjernvarme være opmærksomme på de mindste ændringer i anlæggene.

4 gange om året, sendes målingerne til analyse hos Uhre & Nybæk. Sådan lyder den nuværende aftale og antallet af analyser kan med tiden ændres. ”Det er vigtigt i starten af et forløb som dette, at få så mange målinger som muligt, for at ’lære’ anlæggene at kende” uddyber Søren Uhre.

Dermed indikere han også, at tilgangen til hvor meget og hvor tit der skal måles og analyseres, er meget dynamisk og forskelligt fra anlæg til anlæg og kunde til kunde.

Har du lyst til at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, så kontakt os endelig.

Skive Fjernvarme a.m.b.a. har i dag ca. 3.591 målerenheder og et varmesalg i 2016/17 på ca. 118.225 MWh varme. Varme produceres bl.a. på et af verdens største forgasningsanlæg af sin art hvor biomasse forgasses og gassen bruges i 3 gasmotorer som producerer el og varme. Drift og vedligeholdsafdelingen arbejder strategisk med at optimerer processerne og minimerer uplanlagte stop, hvor blandt andet vibrationsovervågning er blevet et vigtigt vedligeholdsværktøj.

Opretning ledte til undersøgelse af resonance problemer

1.  Februar 2017

IRIS M amplifikation kamera

En lidt ældre historie som netop i disse dage, er blevet yderst relevant. Vi er netop blevet forhandlere i Danmark af IRIS M amplifikation kamera, udviklet af RDI Technology fra USA. RDI Technology http://www.rdi-technologies.com er repræsenteret af I-Care http://www.icareweb.com i Europa og det er via dem, vi nu har fået forhandlingen.

En af udfordringerne ved denne opgave var, at overbevise kunden og dennes kunde om, at tingene ombord faktisk forholdte sig som vi sagde. Vi kan med vores vibrationsmålinger (fasemålinger med videre), sagtens danne os et billede af, hvordan det vi måler på, rent faktisk bevæger sig. Med vores nye teknologi, kan vi nu hurtigt visualisere dette.

Seeing is believing.

Vibrationsmåling på dieselmotorer – konstruktion.

”Vil I hjælpe med opretning af 2 dieselmotorer på Skawlink IV?”, ringede Søren Rasmussen fra Nordhavn Marine Service og spurgte om.

Naturligvis ville vi det. Serviceteknikerne Claus Nielsen og Kenneth Jensen kørte til Skagen, for at løse opgaven. Opstilling om bord på Skawlink IV, er 2 Scania motorer trækkende på fælles gearkasse. Bagbord motor gav lidt udfordringer og blev indledningsvis sænket cirka 5 mm, fra det oprindelige udgangspunkt og den var ”besværlig” at skubbe på plads horisontalt.

Styrbord motor blev kun korrigeret minimalt og med opretninger inden for tolerancerne, efterlod Claus og Kenneth, resten af monteringen til Jakob og Morten fra Nordhavn.

Opretning pågår på bagbord motor. Kenneth Jensen er ved at udtage Vibracon, så disse kunne bearbejdet. Samlet blev bagbord motor sænket næsten 5 mm.

Jakob ringede næste eftermiddag og fortalte, at bagbord motor var ved at hoppe af fundamentet. Søren Uhre var i nærheden og kørte til Skagen, for at undersøge nærmere.

Den ene Chusyfloat vibrationsdæmper, var efter opstart af anlægget, klemt helt sammen. Dette forhold blev rettet og motoren blev rettet op igen. Det blev påvist, at der enten var forhold omkring resonance eller ubalance, som gav anledning til fortsatte høje vibrationsniveauer.

Dagen efter var der igen forhøjede vibrationer og undersøgelserne fortsatte. Der var nu fokus på de tidligere konstaterede forhold omkring ubalance og resonance i anlægget. En run up test på bagbord motor. Testen indikerede en klar ubalance og koblingen mellem motor og gear blev derfor demonteret. Vibrationsniveauet på bagbord motor faldt fra > 32 mm/sek. til et acceptabelt niveau 7 mm/sek. i tomgang.

Kobling og flange blev efterfølgende rettet og balanceret.

Efter balancering, blev kobling monteret igen og anlægget oprettet. Ved efterfølgende opstart var vibrationsniveau endelig acceptabelt. Der var et relativt forhøjet niveau ved tomgang og et resonant område for begge motorer omkring 1000 rpm, der skulle dog ikke foretages yderligere undersøgelser.

”Nu er den gal igen” lød beskeden i telefonen, ”nu ryster styrbord motor helt vildt” fortalte Søren Rasmussen fra Nordhavn Marine Service. Planen var, at man med bagrund i den tidligere erfaring, ville demontere kobling og få denne balanceret. Vi fik dog aftalt, at Uhre & Nybæk inden demontering, kunne afgøre om det var en reel ubalance der pludselig forårsagede denne udvikling.

Claus Nybæk fik ved målinger påvist, at det rent faktisk var rørspændinger, som var den primære årsag og dermed bekræftet de anbefalinger, som tidligere var fremsat.

Kølevands rør styrbord motor. Der var for lille et spillerum i den fleksible forbindelse i mellem de to rør og det var dermed ikke den fleksibilitet, som man havde forventet. Som det kan ses nederst i venstre hjørne, så er motoren derfor fuldstændigt fikseret netop der. Efter ændringer af rørene, kan motoren nu ”frit bevæge sig”, som den skal.

Søren Uhre tog endnu en sejltur senere samme uge og konstaterede, at der ikke var nok fleksibilitet i kølevands rørene, som er monteret på forsiden af motoren. Det samme gjorde sig gældende, for et 2” hydraulikrør, som var påsat på bagbord motor. Dette rør, havde som nævnt været et ”irritationsmoment” under opretning, og forklaringen på dette var nu klar. Der var mekanisk kontakt mellem rørenderne under gummiet og dermed ingen fleksibilitet.

Det forholdsvis høje vibrationsniveau ved tomgang blev desuden ændret, ved udskiftning af bagerste cushyfloats på begge motorer.

 

Cushyfloats gummidæmper nederst med Vibracon (højde justering) monteret. Bundplade er fjernet for at sænke motoren tilstrækkeligt

 

 

 

 

 

Det viste sig, at de ikke var egnet til brug, i dette specifikke omdrejnings område for motorerne (resonance område). Vibrationsniveauer kan stige i mellem 30 til 50 gange, i resonance områder og med valget af andre cushyfloats, var dette nu ikke længere en kilde til vibrationer.

De midlertidige høje vibrationer var måske anledningen til, at en ventilløfter var knækket på styrbord motor. Det var tydeligt at se i de velocity spektra, som blev taget som en del af den samlede undersøgelse og Morten, montør fra Nordhavn Marine, kunne ved selvsyn konstatere at dette var korrekt.

Engine Misfire, som en markant 0,5X kan være i velocity spektrum, var ikke et nyt begreb for Morten. Hans alarmsystem gav en melding om det og han havde heller aldrig set det påvist, ved en vibrationsmåling.

Alle var nu tilfredse, et skib som nu efter 3 års drift, ikke havde vibrationsniveauer fra de 2 Scania motorer end forventet. Skipperen fra Saga Shipping gav ”thums up” og den generelle glæde over at have et skib, som kunne sættes i drift var stor.

14 dage senere, ”styrbord motor ryster nu så meget, at pakdåserne lækker og luftfilterne falder af”. Søren fra Nordhavn Marine, var trods alt meget fattet, da han overbragte denne besked. Aftalen blev, at der hurtigst muligt kom om bord på Skawlink IV, og fik et overblik og fik lidt fakta om de forskellige forhold, der spøgte igen, forkerte Candyfloats, opretningsfejl med mere. Opgaven var nu så vigtig for alle parter, at vi valgte at koble hele staben af vibrations certificerede personale på opgaven (hele firmaet eksklusiv bogholderen) og efter en prøvesejlads, lidt forskellige målinger undervejs, fandt vi den nye fejlkilde. Det var igen ”engine misfire” og en efterfølgende logning på styrbord motor viste, at cylinder 5 ikke ”lavede andet end at løbe med”, som Jakob udtrykte det.

Det defekte ledningsnet er nu skiftet og Skawlink IV i drift igen, med gode vibrationer ombord.

Omnitrend Center, ny software fra Prüftechnik

2. september 2015

Så kom den nye software endelig

den har været ventet med spænding i mere end 2 år, afløseren til Vibguard Viewer. Men nu er Omnitrend Center en realitet. OMTC, som den benævnes er fra dag 1 udbredt til flere vibrations dataopsamlere, end vi i Danmark havde turde håbe.

Ud over Vibguard dataopsamleren, kan OMTC bruges til online udstyr Vibronet Signalmaster og Vibroweb   men også til VibXpert, vores håndholdte highend platform til dataopsamling. Vi mangler dog den populære Vibnode i OMTC familien og håber på en snarlig løsning på dette fra Prüftechnik.

Der er til VibXpert et par hængepartier i forhold til brug af Multiplexer, Vibcode og rapportering ved balancering, men det er lovet klaret til næste opdatering.

Som værktøj til vibrationsanalyse, er der alle de funktioner og værktøjer man kan forvente og en stor forbedring til analyse arbejdet. Det er nu muligt, at skifte i mellem – frit vælge hvilke parametre, man vil analysere på i X og Y akserne.

En anden spændende feature i Omnitrend Center, er integration af øvrige proces parametre, som vores kunder har på deres netværk. De kan nu, ubegrænset importeres i OMTC . For analyse perspektiverne åbner det uanede muligheder. Jo flere oplysninger man har til rådighed, når der laves analyse, desto bedre og mere akkurat bliver resultatet og konklusionen naturligvis.

Den forholdsvis lette integration af signaler i OMTC via dataopsamleren betyder også, at proces parametre som normalt vil være dyre og besværlige at få i et regulært SRO anlæg, nu nemt kan monitoreres og trendes. Det åbner dermed mulighed for opsætning af forskellige niveau advarsler og alarmer. Allerede nu, i uge 2 for OMTC, modtager vi signaler fra blandt andet tryktransmittere, der sammenholdt med øvrige driftsparametre hjælper os med at give kunderne de rigtige analyser.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt os endelig.

OMTC

Screenshot fra Omnitrend Center

Kalibrering af accelerometer – displacementsensor.

4. august 2015

Som en naturlig udløber, af vores daglige arbejdsområde med salg og service af vibrationsudstyr, kan vi nu pr. 1. august tilbyde kalibrering af accelerometer, displacementsensor og andet udstyr til måling af vibration.

Vi kan tilbyde onsite service med demontering, test, certificering og genmontering af udstyret . Det er også muligt at indsende udstyret til kalibrering.

Uhre & Nybæk ApS anbefaler årlig re-kalibrering for at undgå tvivlsspørgsmål om målingernes nøjagtighed og udstyrets funktionalitet. Ved indkøb af accelerometer – displacementsensor uden certifikat, kan vi tilbyde en initialkalibrering.

Accelerometre og displacementsensorer kalibreres i området 2 Hz til 5 KHz i henhold til producentens specifikationer (hvis oplyst) og IEC 16063. Der medfølger for hvert accelerometer – displacementsensor et certifikat med frekvensresponskurve og målt fejlafvigelse.

Har du spørgsmål så kontakt os endelig

Proaktiv vedligeholdelses strategi på mejeri i Afrika

24. marts 2015

Vibrationsudstyr til Afrika

Lidt uden for vores normale salgs område og uden at besøge mejeriet i Ghana, har vi via en forespørgsel fra Emidan, solgt Vibconnect RF til monitorering af 7 kompressorer. De skal som nævnt monteres i Ghana.Løsningen blev foretrukket, da montagen og idriftsætningen ikke kræver et “dybere” kendskab til montering af vibrations udstyr.

Sensorerne skal skrues motor og kompressor på og batterierne monteres i sensor enhederne (sender signalerne). Broenheden, som modtager signalerne, tilsluttes net spænding, et netværkskabel og en PC. Vi kan så i Danmark, hjælpe med indstilling af grænseværdier for advarsler og alarmer. Fjernopkoblingen åbner også mulighed for, at eventuelle advarsler og alarmer kan behandles og vibrationskyndige, foretage de ønskede eftersyn – analyser.

Dermed har man på mejeriet i Ghana, nu mulighed for en proaktiv vedligeholdelses strategi på deres vitale anlæg.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt os endelig.

Opretningskontrol endte med reparation af skibsmotor

28. januar 2015

Ubalancen skyldtes ”Engine misfire”

Vibrationsmåling på dieselmotor

Opgaven startede med et opkald fra Henrik Reinholt, servicechef hos Granly Diesel I Esbjerg. Et crew transfer vessel, havde påsejlet et bildæk. Der var angiveligt skade på styrbord skrue og båden blevet trukket på bedding i Hvide Sande.

Hos Hvide Sande Skibs & Bådbyggeri, blev den deformerede skrue demonteret. Derefter opmålte Søren Uhre, styrbord skrueaksel med henblik på skævhed. Med Rotalign Ultra iS, kunne han hurtigt konstatere, at hverken aksel eller lejeophæng var beskadiget. Alle målene var inden for tolerancerne.

Efter montering af den renoverede skrue og under prøvesejladsen, var der dog stadigvæk kraftige vibrationer og rystelser. Søren Uhre kom ombord igen og foretog flere vibrationsmålinger med VibXpert II. Crew transfer vessel har 2 drivlinier og sammenholdte målinger, var dermed en mulighed. Ubalance henført til skrueaksler eller selve skruerne, kunne dog ikke detekteres.

Søren koncentrerede sig derfor om de 2 motorer og fandt hurtigt derefter, et meget forhøjet vibrationsniveau på styrbord motor. På styrbord motor målte han en dominerende peak på 0,5 x omdrejningsfrekvensen. Denne peak er udtryk for ”engine misfire”, hvilket skyldes ujævn lastfordeling på motorens 10 cylindre.

Vessel superintendent, valgte derefter igen at kontakte Granly Diesel. Ved adskillelse af motoren, fandt Henrik Reinholdts mekanikere, 2 brændte udstødningsventiler.

På næste prøvesejlads, var motoren i orden og alle ”unormale” vibrationer og rystelser, ikke at registrer ombord på crew transfer båden.

Lidt fakta:

33,25Hz= motorens omdrejningsfrekvens (60×33,25=1995rpm)

11,25Hz=skrue akslens omdrejnings frekvens (33,25/2,95=11,25Hz)

45Hz= skruens bladfrekvens (4X11,25=45Hz)

Skruens bladfrekvens vil normalt vis være synlig og kan variere fra forskellige skibe på grund af design. Bladfrekvensen er stort set ikke synlig på crew båden, hvilket er udryk for et godt design.

På det andet sæt spektre  er frekvenserne:

25Hz – motorens omdrejningsfrekvens

12,5Hz – motorens ”half order” frekvens

8,5Hz – skrueakslens omdrejningsfrekvens

34Hz – skruens bladfrekvens

Ved sammenligning af de to drivlinier, ses motorernes og skruernes omdrejnings frekvenser tydeligt. Som det ses på spektrene (bagbord øverst – styrbord nederst), er skrueakslens vibrationsniveau meget lavere på styrbord side. Der er dog ingen alarmerende niveauer på nogen af drivlinierne

pic1

pic2

Nedenstående 2 spektre er fra testen foretaget ved 1500 Motor omdrejninger og 50% pitch. (BB øverst – STB nederst)

Som forventet stiger motorens omdrejningsfrekvens (1500rpm/60=25Hz). Der ses dog en markant forskel på de to spektre. På styrbord motor er den dominerende peak nu 0,5 x omdrejningsfrekvensen -12,5Hz. Denne pind er udtryk for ”engine misfire”, hvilket skyldes ujævn lastfordeling på motorens 10 cylindre. Igen ses der ikke nogen indikationer omkring skrue akslens frekvenser.

pic3
pic4

Kontakt os for yderligere informationer og en snak om mulighederne.

 

Gode signaler under ekstreme forhold

Prüftechnik lancerede i 2013 for alvor, deres nye trådløse system til vibrationsovervågning og forebyggende vedligeholdelse.

Systemet hedder Vibconnect RF og består i al sin enkelhed af en broenhed og op til 50 sensorenheder, der hver har 2 accelerometer. Accelerometerne måler vibrationer og temperatur. De optagne data sendes ifølge programmeringen i Omnitrend, til broenheden, som er forbundet til en PC (eller flere) via netværk. På computeren kan alle målingerne lagres, analyseres og rapporteres i Omnitrend, indstilling af grænseværdier for advarsler og alarmer, foretages også der.

Uhre & Nybæk gik i dialog med René Bøge Jensen, om en test af rækkevidde og signalernes kvalitet, og vi enedes om at teste på et enkelt anlæg. Udfordringen ved dette var, at det var en ventilator i det østlige tunnelrør, under Storebælt.

Vibconnect RF har en rækkevidde i mellem sensor- og broenheden på 300 m i ”line of sight”, som det hedder på nydansk. Da broenheden, på grund af sikkerhed, skulle placeres i en tværtunnel bag en massiv ståldør, måtte signalerne forstærkes med en antenne, men så var der også fuld forbindelse i mellem bro- og sensorenheden.

Vi fik nogle meget fine og tydelige data til en PC via mobilnet, en god øvelse for Uhre & Nybæk og samtidigt fik Storebælt A/S vished for, at der findes muligheder for udstyr der virker, til forebyggende tilstandsbaseret vedligeholdelse.